O projektu

Jsme tým složený z badatelů na začátku své kariéry (Ph.D. studenti, mladí vědečtí pracovníci) až po zkušené zaměstnance z různých oborů, popisujících jednotlivé složky krajiny i vědců, kteří se zabývají krajinně-ekologickými syntézami ekologických procesů, podmiňujících strukturní uspořádání v prostoru i čase. Ve výsledku má tento typ poznání přímý vztah k predikci udržitelnosti (sustainability). Klíčová osobnost reintegrujícího se vědce, kolem níž má být tým konstruován, získala univerzitní renomé v oboru v Holandsku (Wageningen). Celkovým výstupem projektu tedy bude fungující excelentní výzkumný tým, kvalitně prezentující získaná data a schopný uplatnit se v silné mezinárodní vědecké konkurenci, zacelující zcela nevyhovující situaci oboru v ČR.

Cílem projektu je sdružit akademické pracovníky a studenty DSP z pracoviště žadatele a partnerů, specialisty na jednotlivé biotické součásti krajiny (les, louky a pastviny, sady, lada, pole) a vytvořit z nich nový vědecký multidisciplinární tým na platformě krajinné ekologie, který získá excelenci řešením vědeckých projektů na modelových územích pod vedením zkušených lektorů. Multidisciplinární vědecký směr ekologie krajiny byl vybrán především ze dvou závažných důvodů:

1) v České republice po zrušení Ústavu ekologie krajiny AV ČR zcela chybí pracoviště na analogické úrovni, jak je běžné ve světě, které by garantovalo rozvoj krajinné ekologie jako vědního oboru s odpovídajícími výstupy do praxe, a které by vychovávalo kvalitní vědecké pracovníky

2) projekt sdružuje tři klíčová pracoviště, která se ekologií krajiny zabývají ze zorného úhlu jiného primárního zaměření a reprezentují je přední osobnosti tohoto oboru jako lektoři